Lidhu me ne

Hekurudhat

Qëndrimi i Këshillit për Rregulloren e Kapacitetit të Infrastrukturës Hekurudhore “Nuk do të përmirësojë shërbimet e transportit hekurudhor”

SHARE:

Publikuar

on

Këshilli i Bashkimit Evropian ka miratuar një Qasje të Përgjithshme për Propozimin e Komisionit për një Rregullore mbi Kapacitetin e Infrastrukturës Hekurudhore. Propozimi synon të optimizojë kapacitetin hekurudhor, të përmirësojë koordinimin ndërkufitar, të rrisë përpikmërinë dhe besueshmërinë dhe në fund të tërheqë më shumë mallra në hekurudhë. Por pesë organe tregtare argumentojnë se qasja e përgjithshme e miratuar nuk shkon aq larg sa duhet në përmbushjen e këtyre objektivave. 

Organet tregtare janë:
CLECAT – e cila përfaqëson interesat e më shumë se 19.000 kompanive që punësojnë mbi 1.000.000 staf në shërbime logjistike, shpedicioni dhe doganore.
EKSPERIENCA – Shoqata Evropiane e Mallrave Hekurudhore - Shoqata Evropiane që përfaqëson kompanitë evropiane private dhe të pavarura të transportit hekurudhor.
ESC – Këshilli Evropian i Transportuesve, i cili përfaqëson interesat logjistike të më shumë se 75,000 kompanive, si SME-të ashtu edhe shumëkombëshe të mëdha në të gjitha llojet e transportit.
UIP – Unioni Ndërkombëtar i Mbajtësve të Vagonave, shoqata ombrellë e shoqatave kombëtare nga 14 vende evropiane, që përfaqëson më shumë se 250 mbajtës të vagonëve të mallrave dhe Entitetet përgjegjëse për mirëmbajtjen (ECM).
UIRR - Bashkimi Ndërkombëtar për Transportin e Kombinuar Rrugor-Hekurudhor përfaqëson interesat e operatorëve evropianë të transportit të kombinuar rrugor-hekurudhor dhe menaxherëve të terminaleve të transportit.

Ata kanë dhënë këtë përgjigje ndaj vendimit të Këshillit:
Që transporti hekurudhor të bëhet gjithnjë e më tërheqës për përdoruesit përfundimtarë, duhet të largohet nga një qasje kombëtare për menaxhimin e kapaciteteve në një qasje më të koordinuar ndërkombëtarisht. Mbi 50% e mallrave hekurudhor dhe gati 90% e mallrave intermodale hekurudhore, operojnë të paktën përtej një kufiri kombëtar sot. Aktualisht, infrastruktura menaxhohet në bazë kombëtare me pak koordinim ndërkombëtar. Prandaj, transporti hekurudhor i mallrave operon shërbime ndërkufitare në një grumbull rrjetesh kombëtare.

Kjo nuk do të thotë se sistemi aktual i menaxhimit të infrastrukturës për alokimin e kapaciteteve, i cili është ndërtuar kryesisht rreth nevojave të trafikut të pasagjerëve, duhet të braktiset. Nevojat për kapacitete të mallrave hekurudhore mund të arrihen përmes një kuadri ndërkombëtarisht të rënë dakord për menaxhimin e kapacitetit, i cili kujdeset për planifikim afatgjatë, të vazhdueshëm dhe shtigje të siguruara ndërkombëtare për transportin hekurudhor. Që shërbimet hekurudhore të mallrave të bëhen më tërheqëse për përdoruesit fundorë, duhet pranuar se status quo-ja nuk është efektive. Mënyra se si menaxhohet kapaciteti hekurudhor duhet të evoluojë në një sistem ndërkombëtar, dixhital dhe fleksibël.

Ajo që vërejmë në Qasjen e Përgjithshme, fatkeqësisht nuk shkon në këtë drejtim. Lëvizja e përgjithshme drejt bërjes së rregullave evropiane të propozuara nga Komisioni Evropian të padetyrueshme, ose të hapura ndaj derogimeve kombëtare, do të çojë në një situatë ku transporti hekurudhor i mallrave vazhdon të funksionojë në lara-lara të ndryshme kombëtare. Do të nënkuptojë fragmentim të vazhdueshëm dhe shfrytëzim nën-optimal të kapacitetit të disponueshëm të infrastrukturës hekurudhore evropiane dhe, më e rëndësishmja, një mbështetje joadekuate për zinxhirët e furnizimit evropian.

Është gjithashtu shumë e dyshimtë nëse propozimi i Këshillit do të zvogëlojë ndikimin e kufizimeve të përkohshme të kapacitetit në shërbimet hekurudhore të mallrave. Sot, shërbimet hekurudhore të mallrave në shumë shtete anëtare evropiane po përjetojnë vonesa dhe anulime të konsiderueshme për shkak të kufizimeve të kapacitetit të planifikuara keq dhe të pakoordinuara, të cilave u mungon fokusi i kërkuar në zgjidhjet e vazhdimësisë së trafikut. Është e rëndësishme që rregullorja e re të përfshijë dispozita për të siguruar që transporti hekurudhor të bëhet më i parashikueshëm gjatë kufizimeve të kapacitetit. Kjo duhet të mbështetet nga stimuj realë reciprokë për menaxherët e infrastrukturës për të planifikuar kapacitetin në një mënyrë miqësore ndaj klientit shumë përpara.

Propozimi i Këshillit për të shtyrë hyrjen në fuqi të kësaj rregulloreje deri në vitin 2029, dhe 2032 për disa dispozita, do të thotë se kjo rregullore nuk do të ketë ndikim në objektivin e Komisionit Evropian për të arritur një rritje prej 50% të transportit hekurudhor deri në vitin 2030. Kjo dërgon një mesazh se politikëbërësit po heqin dorë nga objektivi i rënë dakord për vitin 2030.

Përpara negociatave të ardhshme të trilogut është thelbësore që Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian dhe Këshilli të arrijnë në një tekst të rënë dakord, i cili vendos një theks më të madh në përmbushjen e kërkesave të biznesit të një tregu funksional evropian të mallrave hekurudhor ose ekziston një rrezik i konsiderueshëm propozimi nuk do të ketë asnjë ndikim real në rritjen e përpikmërisë dhe besueshmërisë së transportit hekurudhor evropian të mallrave.


Komuniteti i Kompanive Evropiane të Hekurudhave dhe Infrastrukturës (CER) dha një ton më pajtues. Ai përshëndeti Qasjen e Përgjithshme të Këshillit si një hap të rëndësishëm drejt negociatave me Parlamentin Evropian, por theksoi disa fusha shqetësuese, duke theksuar pikat e mëposhtme:

Rregullore për shfrytëzimin e kapaciteteve të infrastrukturës hekurudhore

Një qasje e harmonizuar e BE-së për menaxhimin e kapaciteteve është thelbësore për të lehtësuar zgjerimin e shpejtë të transportit hekurudhor ndërkufitar në një kohë me kapacitete të pakta. Prandaj, CER-it i vjen keq që sheh një referencë të qartë për jodetyrueshmërinë e Kornizat Evropiane në propozimin e Rregullores dhe u kërkon Shteteve Anëtare të sigurojnë zbatimin efektiv të tyre. CER mirëpret të renë dialogun koordinues të parashikuara ndërmjet Shteteve Anëtare, Koordinatorëve Evropianë dhe Komisionit Evropian.

Megjithatë, është gjithashtu e nevojshme të sigurohet një mandat specifik koordinues në rastin e udhëzimeve kombëtare për zgjidhjen e konflikteve për të lehtësuar trafikun ndërkufitar. Për më tepër, financimin e nevojshëm të BE-së duhet të jetë në dispozicion për të zbatuar Rregulloren, veçanërisht në funksion të strukturës së re të qeverisjes evropiane. CER gjithashtu shpreh keqardhjen e zgjatur afatet kohore të zbatimit futur në Rregullore. Sektori hekurudhor mbështet afatet fillestare të propozuara nga Komisioni (p.sh. 2026 për pjesën më të madhe të Rregullores dhe 2029 për dispozita të caktuara të menaxhimit të kapaciteteve).

reklamë

Së fundi, CER vlerëson përfshirjen e Menaxherit të Infrastrukturës konsultimi me palët e interesuara operacionale si një dialog i vazhdueshëm dhe pjesëmarrës. Ky do të jetë një çelës për sukses, megjithatë ne besojmë se Rregullorja duhet të përfshijë një platformë të re të dedikuar që përfaqëson aplikantët që kërkojnë kapacitet - në veçanti ndërmarrjet hekurudhore - si një homolog ekuivalent me Rrjetin Evropian të Menaxherëve të Infrastrukturës (ENIM).  

Direktiva e peshave dhe dimensioneve

CER mirëpret synimin për të promovuar dekarbonizimin e mallrave rrugore, i cili u njoh siç duhet në ndryshimet e mëparshme të Direktivës për Peshat dhe Dimensionet, duke lejuar peshën shtesë të grupeve të fuqisë me emetim zero në automjetet e mallrave të rënda. Megjithatë, propozimi më i fundit i rishikimit çon në disa pasoja që nuk janë vlerësuar plotësisht. CER dhe organizata të tjera evropiane kanë alarmuar vazhdimisht për këtë fakt, veçanërisht atë serioz rreziku i nxitjes së një zhvendosje modale të mallrave nga hekurudha në rrugë, e cila nuk është në përputhje me nevojën për të dekarbonizuar transportin rrugor dhe për të mbrojtur sa më shumë të jetë e mundur standardet e sigurisë në transportin tokësor.

Debati në Këshill i ka shtuar këto shqetësime, veçanërisht në lidhje me ndikimin në infrastrukturën rrugore dhe sigurinë rrugore, që të dyja kërkojnë investime shtesë nga Shtetet Anëtare. Propozimi kërkon një vlerësim të mëtejshëm të plotë të ndikimeve të tij të shumta dhe, në fund të fundit, të vlerës së tij të shtuar, duke marrë parasysh masat e miratuara tashmë për të promovuar automjetet me emetim zero në Direktivën aktualisht në fuqi.  

Direktiva e Transportit të Kombinuar

Propozimi për të rishikuar Direktivën e Transportit të Kombinuar është thelbësor për të rritur intermodalitetin. Me stimujt e duhur të vendosur, ai mund të kontribuojë në reduktimin e eksternaliteteve të transportit dhe të krijojë sinergji midis politikave, të tilla si promovimi i automjeteve me emetim zero, të cilat mund të kombinohen në mënyrë optimale me udhëtime të gjata me hekurudhë. Kërkimi për një më intuitiv përkufizimi për transportin e kombinuar duhet gjithashtu të mbajë gjurmët e nevojës për të shpërblyer operacionet që arrijnë kursimet më të larta të mundshme të kostos së jashtme.

Krijimi i më shumë sigurisë nëpërmjet një përkufizimi të ri nuk duhet t'i hapë derën stimujve mashtrues që kërkojnë mbështetje në operacionet që përfshijnë këmbë jashtëzakonisht të gjera rrugore – një shqetësim i njohur nga disa shtete anëtare në Këshill. Prandaj është thelbësore të ruhet dispozitat mbrojtëse tashmë të përcaktuara në Direktivë, si ruajtja e rrezes prej 150 km për këmbët e rrugëve drejt porteve. CER inkurajon ligjvënësit që ta kenë parasysh këtë gjatë ecjes përpara.  

Drejtori Ekzekutiv i CER Alberto Mazzola tha: "Diskutimet e sotme në Këshill i hapin rrugë zhvillimeve të reja të rëndësishme për sektorin hekurudhor. Falenderojmë Shtetet Anëtare për përpjekjet e tyre, veçanërisht Presidencën belge për punën e saj të mirë gjatë muajve të fundit. Megjithatë, ka përmirësime të mëtejshme për t'u bërë dhe CER dëshiron të shohë harmonizimin e proceseve të menaxhimit të kapaciteteve në të gjithë Evropën; në veçanti është e nevojshme të sigurohet një mandat specifik koordinues në rastin e udhëzimeve kombëtare për zgjidhjen e konflikteve për të lehtësuar dhe jo bllokuar trafikun ndërkufitar. Koha është thelbësore dhe ne duhet ta bëjmë atë siç duhet nëse duam të optimizojmë dhe rrisim kapacitetin ekzistues për të përmbushur kërkesën në rritje”.   

Ndani këtë artikull:

EU Reporter publikon artikuj nga një shumëllojshmëri burimesh të jashtme të cilat shprehin një gamë të gjerë pikëpamjesh. Qëndrimet e marra në këta artikuj nuk janë domosdoshmërisht ato të EU Reporter.

Trending