# Përgatitja për reagimin ndaj trafikimit: Komisioni Europian miraton masën e paparashikuar "pa marrëveshje" për sigurinë hekurudhore dhe lidhjen

| Shkurt 12, 2019

Duke pasur parasysh rrezikun në rritje që Mbretëria e Bashkuar mund të largohet nga Bashkimi Evropian në 30 këtë vit pa një marrëveshje (një skenar jo-marrëveshje), Komisioni Evropian ka miratuar sot (12 Shkurt) një propozim për të ndihmuar zbutjen e ndikimit të rëndësishëm që një skenar i tillë do të kishte në transportin hekurudhor dhe lidhjen midis BE dhe MB.

Propozimi i sotëm do të sigurojë vlefshmërinë e autorizimeve të sigurisë për pjesë të caktuara të infrastrukturës hekurudhore për një periudhë të kufizuar kohore prej tre muajsh për të lejuar zgjidhjet afatgjata në përputhje me ligjin e BE-së. Kjo, në veçanti, lidhet me Tunelin e Kanalit dhe do të kushtëzohet nga Mbretëria e Bashkuar që të mbajë standarde të sigurisë të njëjta me kërkesat e BE. Kjo do të sigurojë mbrojtjen e udhëtarëve hekurudhorë, sigurinë e qytetarëve dhe do të shmangë ndërprerjet e mëdha të operacioneve hekurudhore ndërkufitare dhe shërbimeve të anijes pas tërheqjes së Mbretërisë së Bashkuar.

Përveç këtij propozimi, është gjithashtu thelbësore që ndërmarrjet dhe autoritetet kombëtare përkatëse të vazhdojnë të marrin të gjitha masat e nevojshme për të përmbushur rregullat e BE-së mbi licencat e shoferit të trenave, qasjen në treg, si dhe certifikatat e sigurisë dhe autorizimet që kërkohen për të vepruar në BE.

Propozimi i sotëm ndjek thirrjet nga Këshilli Evropian (Neni 50) në Nëntor dhe dhjetor 2018 për të intensifikuar punën e gatishmërisë në të gjitha nivelet, dhe miratimin në 19 Dhjetor 2018 të Plani i Veprimit të Kontigjencës së Komisionit. Deri më sot, janë propozuar masa ligjore 19 dhe njoftimet për gatishmërinë 88 janë publikuar. Është e rëndësishme të theksohet se masat e paparashikuara nuk do të zbusin dhe as nuk mund ta zbusin ndikimin e përgjithshëm të një skenari "jo-marrëveshje", as nuk kompensojnë në asnjë mënyrë mungesën e gatishmërisë apo të përsërisin përfitimet e plota të anëtarësimit në BE apo të favorshme kushtet e çdo periudhe tranzicioni, siç parashikohet në Marrëveshjen e Tërheqjes. Propozimi i sotëm është i përkohshëm në natyrë, i kufizuar në fushëveprim dhe do të miratohet në mënyrë të njëanshme nga BE. Ai merr parasysh diskutimet me shtetet anëtare. Komisioni do të vazhdojë të mbështesë Shtetet Anëtare në punën e tyre të gatishmërisë dhe ka intensifikuar më tej përpjekjet e tij, për shembull duke organizuar vizita në të gjitha kryeqytetet e EU27.

Hapat e ardhshëm

Komisioni Evropian do të punojë ngushtë me Parlamentin Evropian dhe Këshillin për të siguruar miratimin e masës legjislative të propozuar në mënyrë që ajo të jetë në fuqi nga 30 Mars 2019.

Sfond

Ratifikimi i Marrëveshjes për Tërheqje vazhdon të jetë objektivi dhe përparësia e Komisionit. Siç është theksuar në përgatitjen e parë të Komisionit për Brexit, Komunikimi i 19 Korrik 2018, pavarësisht nga skenari i parashikuar, zgjedhja e Mbretërisë së Bashkuar për t'u larguar nga Bashkimi Evropian do të shkaktojë përçarje të konsiderueshme.

Palët e interesuara, si dhe autoritetet kombëtare dhe të BE-së, duhet të përgatiten për dy skenare kryesore të mundshme:

  • Nëse Marrëveshja e Tërheqjes është ratifikuar para 30 Marsit 2019, ligji i BE-së do të pushojë së aplikuari në dhe në Mbretërinë e Bashkuar në 1 Janar 2021, dmth pas një periudhe tranzicioni prej muajsh 21. Marrëveshja e Tërheqjes përfshin mundësinë për një zgjatje të vetme të periudhës së tranzicionit deri në një ose dy vjet.
  • Nëse Marrëveshja e Tërheqjes nuk është ratifikuar para 30 Marsit 2019, nuk do të ketë periudhë tranzicioni dhe ligji i BE-së do të pushojë së aplikuari në dhe në Mbretërinë e Bashkuar që nga 30 Mars 2019. Kjo është përmendur si skenari "asnjë marrëveshje" ose "shkëmb-skaj".

Gjatë vitit të kaluar, Komisioni ka botuar Vërejtjet e gatishmërisë specifike të sektorit 88 për të informuar publikun për pasojat e tërheqjes së Mbretërisë së Bashkuar në mungesë të ndonjë Marrëveshjeje Tërheqjeje. Me propozimet e sotme, Komisioni tani ka bërë propozime legjislative 19 në kontekstin e përgatitjes së Brexit dhe punës së paparashikuar. Komisioni ka zhvilluar gjithashtu diskutime teknike me vendet anëtare të BE-27 si për çështjet e përgjithshme të gatishmërisë dhe për hapat e gatishmërisë specifike sektoriale, ligjore dhe administrative. Rrëshqitjet e përdorura në këto seminare teknike janë në dispozicion Online. Komisioni gjithashtu ka filluar të vizitojë vendet anëtare të BE-së 27 për të siguruar që planifikimi kombëtar i emergjencave të jetë në rrugën e duhur dhe të japë çdo sqarim të nevojshëm mbi procesin e gatishmërisë.

Më shumë informacion

Teksti i propozimit

Pyetje dhe përgjigje në "Planin e Veprimit të Kontigjencës" të Komisionit të 19 Dhjetorit 2019

Përgatitja e Komisionit Evropian për Brexit Faqja e internetit (përfshirë "Vërejtjet e gatishmërisë së Brexit")

Përgatitja rrëshqet

Tags: , ,

kategori: Një Frontpage, Brexit, EU, Komisioni Europian, UK