#StateAid - Komisioni miraton skemën e ndihmës prej € 150 milion për familjet e prekura nga rialokimi i Televizionit në #Spain

Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore, një skemë të ndihmës spanjolle prej € 150 milion për mbështetjen e familjeve që përndryshe do të humbnin transmetimin televiziv pas migrimit të transmetimit dixhital të sinjalit televiziv tokësor ("DTT") nga frekuenca 694-790 MHz band (banda "700 MHz") për të ulur frekuencat.

Ky migrim pason një Vendim të Parlamentit Evropian dhe Këshillit në 2017 që imponoi lirimin e brezit 700 MHz nga përdorimi i DTT deri në qershor 2020, për të lejuar vendosjen e shërbimeve të telekomunikacionit 5G. Vendimi 2017 parashikon që Shtetet Anëtare duhet të sigurojnë disponueshmërinë e brezit nën-700 MHz për DTT deri në 2030 dhe mund të kompensojnë kostot direkte të shkaktuara nga përdoruesit fundorë për mbajtjen e aksesit në shërbimet televizive.

Ndihma do t'u jepet shoqatave që përfaqësojnë pronarët e ndërtesave të shumëfishtë të dëmtuara. Qëllimi i ndihmës është të mbulojë kostot e shkaktuara për rikthimin ose zëvendësimin e pajisjeve aktuale në ndërtesat kolektive, përkatësisht në lidhje me blerjen e pajisjeve të reja për të mundësuar aksesin në shërbimet televizive. Komisioni vlerësoi masën e ndihmës sipas rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore. Ai konstatoi se ndihma është e kufizuar në kostot që janë rreptësisht të nevojshme për të nxitur familjet e prekura për të përshtatur pajisjet e tyre të pritjes televizive përpara se banda 700Mhz të lirohet dhe pritja të humbasë.

Për më tepër, masa do të kontribuojë në objektivin e BE-së për futjen e shërbimeve mobile 5G. Komisioni prandaj arriti në përfundimin se masa është në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore. Më shumë informata do të jenë të disponueshme në Komisionin website konkurrencaRasti publik regjistër nën numrin e rastit SA.51079, pasi të zgjidhen çështjet e konfidencialitetit.

Tags: , , , ,

kategori: Një Frontpage, EU, Komisioni Europian, Spanjë