Lidhu me ne

Republika Çeke

Politika e kohezionit të BE: 160 milion € për të modernizuar transportin hekurudhor në Çeki

Publikuar

on

Hyrja në 2021 BE Viti i Hekurudhave, Komisioni Evropian ka miratuar sot një investim prej mbi 160 milion € nga Fondi i kohezionit për të zëvendësuar vijën e vetme midis Sudoměřice u Tábora dhe Votice në Çeki me një hekurudhë të re me binarë të dyfishtë 17 km të gjatë. Kjo do të mundësojë kalimin e trenave në distanca të gjata, me shpejtësi të lartë dhe më shumë trena mallrash dhe rajonalë. Komisioneri i Kohezionit dhe Reformave Elisa Ferreira tha: “Ky projekt do të modernizojë transportin hekurudhor në Çeki duke e bërë rrjetin e tij hekurudhor më konkurrues dhe tërheqës krahasuar me mënyrat e tjera të transportit më ndotëse dhe të rrezikshme. Kjo do të përfitojë shumë nga njerëzit dhe bizneset, jo vetëm në Çeki, por edhe në pjesën tjetër të Evropës Qendrore. "

Projekti do të kontribuojë në kapacitete dhe konkurrencë më të madhe të transportit hekurudhor. Kjo duhet të inkurajojë një zhvendosje nga rruga në transportin hekurudhor, e cila do të sjellë përfitime mjedisore, në formën e më pak zhurmës dhe ndotjes së ajrit, ndërsa kontribuon në zhvillimin socio-ekonomik në Boheminë jugore dhe qendrore. Linja e re në korridorin hekurudhor Pragë-České Budějovice do të lehtësojë hyrjen në qytetet České Budějovice dhe Pragë dhe qytetin Tábor, duke e bërë më të lehtë për njerëzit që të plotësojnë kërkesën për punë në këto qendra urbane. Ky projekt është pjesë e hekurudhës trans-evropiane që lidh Gjermaninë dhe Austrinë përmes Çekisë dhe pritet të fillojë të funksionojë në tremujorin e parë të 2023.

Republika Çeke

Komisioni miraton ndihmën për investime për pemishtet dhe ujitjet çeke; hap hetime të thelluara për masat Çeke në favor të kompanive të mëdha bujqësore

Publikuar

on

Komisioni Evropian ka aprovuar dy skema mbështetëse të ndihmës investuese Çeke për ristrukturimin e pemishteve dhe ujitjen, ndërsa hapi një hetim të thelluar për të vlerësuar nëse ndihma për investime e dhënë disa ndërmarrjeve të mëdha aktive në sektorin e bujqësisë në të kaluarën ishte në përputhje me rregullat e BE për ndihmën shtetërore në sektorin e bujqësisë. Paralelisht, Komisioni ka hapur një hetim të thelluar për të vlerësuar nëse ndihma e kaluar dhe e planifikuar për ndërmarrje të caktuara të mëdha për të mbështetur sigurimin e të korrave dhe bagëtisë është në përputhje me rregullat e BE-së për ndihmën shtetërore në sektorin e bujqësisë.

Ndihma për investime për ndërmarrjet e mëdha për ristrukturimin e pemishteve dhe ujitjen

Çekia i njoftoi Komisionit planet e saj për të zbatuar dy skema ndihme për të mbështetur ndërmarrjet aktive në sektorin e bujqësisë, pavarësisht nga madhësia e tyre për të investuar në ristrukturimin e pemishteve dhe ujitjen. Buxheti i parashikuar i skemave ishte përkatësisht 52.4 milion € dhe 21 milion €.

Komisioni zbuloi se ndihma që autoritetet Çeke planifikojnë të japin në të ardhmen nën dy skemat e njoftuara është në përputhje me kushtet e përcaktuara në Udhëzimet e Ndihmës Shtetërore Bujqësore në lidhje me të gjitha llojet e përfituesve. Mbi këtë bazë, Komisioni miratoi masat sipas rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore.

Për sa i përket së kaluarës, gjatë vlerësimit të tij të masave të propozuara, Komisioni zbuloi se, në vitet e mëparshme, disa nga përfituesit e atyre skemave ishin kualifikuar gabimisht nga autoritetet dhënëse Çeke si ndërmarrje të vogla ose të mesme (NVM), ndërsa në fakt ishin ndërmarrje të mëdha. Komisioni zbuloi se ato ndërmarrje të mëdha kishin marrë ndihmë në bazë të skemave ekzistuese Çeke, të cilat përjashtohen nga blloku sipas Rregullores së Përjashtimit të Bllokut Bujqësor dhe janë të arritshme vetëm për NVM-të.

Udhëzimet e Komisionit për Ndihmat Bujqësore Shtetërore 2014 të Komisionit u mundësojnë vendeve anëtare të japin ndihmë për investime në favor të ndërmarrjeve të të gjitha madhësive, në varësi të disa kushteve. Kur ndihma për investime u jepet ndërmarrjeve të mëdha, për shkak të efekteve të saj të mundshme shtrembëruese, duhet të plotësohen disa kushte shtesë për të siguruar që shtrembërimet e mundshme të konkurrencës minimizohen. Në veçanti, ndihma për investime ndaj ndërmarrjeve të mëdha duhet: (i) të ketë një efekt stimulues real, dmth përfituesit nuk do të kryejnë investime në mungesë të mbështetjes publike (përkatësisht një 'skenar kundërfaktual' që përshkruan situatën në mungesë të ndihmës); dhe (ii) të mbahen në minimumin e nevojshëm bazuar në informacionin specifik.

Në këtë fazë, Komisioni ka dyshime se ndihma e dhënë tashmë nga Çekia për ndërmarrjet e mëdha përputhet me ato kushte, veçanërisht për shkak të mungesës së paraqitjes së një skenari kundërfaktual për të siguruar që ndihma e dhënë ndërmarrjeve të mëdha në të kaluarën të ishte proporcionale .

Komisioni tani do të hetojë më tej për të përcaktuar nëse shqetësimet e tij fillestare janë konfirmuar. Hapja e një hetimi të thelluar u ofron të gjitha palëve të interesuara një mundësi për të komentuar mbi masën. Ai nuk paragjykon në asnjë mënyrë rezultatin e hetimit.

Ndihma për të mbështetur primin e sigurimit të të korrave dhe bagëtisë për ndërmarrjet e mëdha

Çekia njoftoi Komisionin për planet e saj për të dhënë 25.8 milion € të mbështetjes publike për primet e sigurimit të të korrave dhe bagëtisë për ndërmarrjet e mëdha.

Vlerësimi i Komisionit zbuloi se një mbështetje e tillë tashmë ishte dhënë në të kaluarën për përfituesit që ishin kualifikuar gabimisht nga autoritetet çeke të dhënies si NVM, ndërsa ata ishin në të vërtetë ndërmarrje të mëdha.

Në këtë fazë, Komisioni ka dyshime se ndihma Çeke për primet e sigurimit të të korrave dhe bagëtive në të kaluarën përputhet me kërkesat e parashikuara nga Udhëzimet e Ndihmës Shtetërore Bujqësore 2014 për ndërmarrjet e mëdha. Në këtë drejtim, në mungesë të paraqitjes së një skenari kundërfaktual nga përfituesit që ishin kualifikuar gabimisht si NVM, nuk ka gjasa që autoritetet çeke të mund të sigurojnë që ndihma e dhënë ndërmarrjeve të mëdha të kishte një efekt nxitës.

Sipas skemës së njoftuar nga Çekia, përfituesit do të duhet të aplikojnë për ndihmë vetëm në fazën e pagimit të primit të sigurimit, dhe jo para nënshkrimit të kontratës së sigurimit. Prandaj, Komisioni ka dyshime në këtë fazë që masa ka një efekt stimulues real, me fjalë të tjera që përfituesit nuk do të lidhnin kontrata sigurimi në mungesë të mbështetjes publike. Gjithashtu në rastin e ndihmës së kaluar dhe të planifikuar për të mbështetur primin e sigurimit të të korrave dhe bagëtisë për ndërmarrjet e mëdha, Komisioni tani do të hetojë më tej për të përcaktuar nëse shqetësimet e tij fillestare janë konfirmuar. Hapja e një hetimi të thelluar u ofron të gjitha palëve të interesuara një mundësi për të komentuar mbi masën. Ai nuk paragjykon në asnjë mënyrë rezultatin e hetimit.

Sfond

Në funksion të mundësive të financimit shpesh të reduktuara të fermerëve, Udhëzimet e Komisionit 2014 për ndihmë Shtetërore në sektorët e bujqësisë dhe pyjeve dhe në zonat rurale lejojnë Shtetet Anëtare të mbështesin investimet dhe primet e sigurimeve për ndërmarrjet. Sidoqoftë, masat duhet të plotësojnë një numër kushtesh, veçanërisht:

  • Parimi i 'efektit stimulues': kërkesa për ndihmë duhet të paraqitet përpara fillimit të aktivitetit të ndihmuar;
  • kërkesa për ndërmarrjet e mëdha për të provuar 'efektin stimulues' përmes një 'skenari kundërfaktual': ata duhet të paraqesin prova dokumentare që tregojnë se çfarë do të kishte ndodhur në një situatë në të cilën ndihma nuk ishte dhënë;
  • ndihma duhet të respektojë të jetë proporcionale, dhe;
  • kushtet specifike në lidhje me aktivitetet e pranueshme, kostot e pranueshme dhe intensitetin e ndihmës.

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (NVM) përcaktohen në Shtojca I e Rregullores së Komisionit (BE) 702/2014. E njëjta rregullore shpjegon se zhvillimi i NVM-ve mund të kufizohet nga dështimet e tregut. NVM-të zakonisht kanë vështirësi në marrjen e kapitalit ose huave, duke pasur parasysh natyrën mospërfillëse të rrezikut të tregjeve të caktuara financiare dhe kolateralin e kufizuar që ata mund të jenë në gjendje të ofrojnë. Burimet e tyre të kufizuara gjithashtu mund të kufizojnë qasjen e tyre në informacion, veçanërisht në lidhje me teknologjinë e re dhe tregjet e mundshme. Siç kanë konfirmuar vazhdimisht Gjykatat e Unionit, përkufizimi i NVM duhet të interpretohet në mënyrë rigoroze.

Versioni jo konfidencial i vendimeve do të vihet në dispozicion nën numrat e çështjeve SA.50787, SA.50837 dhe SA. SA.51501 në regjistri i ndihmës shtetërore mbi Komisionin konkurrencë faqen e internetit sapo të zgjidhen çështjet e konfidencialitetit. Publikimet e reja të vendimeve të ndihmës shtetërore në internet dhe në Fletoren Zyrtare janë të shënuara në Ndihma shtetërore Weekly e-News.

 

Vazhdo Leximi

koronavirus

Komisioni miraton një skemë Çeke prej 7.5 milion € për të mbështetur ndërmarrjet e vendosura në Qytetin e Pilsen të prekur nga shpërthimi i koronavirusit

Publikuar

on

Komisioni Evropian ka aprovuar një skemë Çeke prej 7.5 milion € për të mbështetur ndërmarrjet e vendosura në Qytetin e Pilsen të prekur nga shpërthimi i koronavirusit. Skema u miratua në bazë të ndihmës shtetërore Kuadri i përkohshëm. Qëllimi i ndihmës është që të rregullojë një shqetësim serioz në ekonominë Çeke dhe të ndihmojë bizneset dhe organizatat e vendosura në Pilsen për të ruajtur vazhdimësinë ekonomike. Ai gjithashtu plotëson programe të tjera mbështetëse të qeverisë ('COVID Program Program', 'COVID-SPORT Program' dhe 'ANTIVIRUS Program').

Skema është e hapur për përfituesit aktivë në të gjithë sektorët përveç institucioneve financiare. Përbëhet nga nën-masat e mëposhtme: Zbritja e qirasë dhe shtyrja e pagesave të qirasë për ambientet jo-rezidenciale në pronësi të qytetit, shtyrja e datës së afatit për pagesa nën qira të tokës bujqësore dhe tokës për aktivitete zhvillimore, grante të drejtpërdrejta për organizata të financuara publikisht të themeluara ose themeluar nga Qyteti i Pilsen dhe për klube sportive dhe organizata kulturore të pa themeluara nga Qyteti i Pilsen.

Komisioni zbuloi se skema Çeke është në përputhje me kushtet e përcaktuara në Kornizën e Përkohshme. Në veçanti, ndihma totale e marrë nga përfituesit nuk do të kalojë 800,000 € për kompani (120,000 € për ndërmarrje aktive në sektorin e peshkimit dhe akuakulturës ose 100,000 € për ndërmarrje aktive në prodhimin primar të produkteve bujqësore. Komisioni arriti në përfundimin se masa është e nevojshme , të përshtatshme dhe proporcionale për të korrigjuar një shqetësim serioz në ekonominë e një vendi anëtar, në përputhje me nenin 107 (3) (b) TFEU dhe kushtet e përcaktuara në Kornizën e Përkohshme.

Mbi këtë bazë, Komisioni aprovoi masën sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE-së. Më shumë informacion mbi Kornizën e Përkohshme dhe veprimet e tjera të ndërmarra nga Komisioni për të adresuar ndikimin ekonomik të pandemisë koronavirus këtu. Versioni jo konfidencial i vendimit do të vihet në dispozicion nën numrin e çështjes SA.58430 në regjistri i ndihmës shtetërore mbi Komisionin konkurrencë faqen e internetit sapo të zgjidhet çdo çështje konfidencialiteti.

Vazhdo Leximi

emisionet CO2

Komisioni miraton kompensimin për ndërmarrjet me intensitet të energjisë në Çeki për kostot indirekte të emetimit

Publikuar

on

Komisioni Evropian ka miratuar, sipas rregullave të ndihmës shtetërore të BE, planet Çeke për të kompensuar pjesërisht kompanitë me energji elektrike për çmime më të larta të energjisë elektrike që rezultojnë nga kostot indirekte të emetimeve nën Skemën e Tregtimit të Emetimeve të BE (ETS). Skema do të mbulojë kostot indirekte të emetimeve të ndodhura në vitin 2020 dhe ka një buxhet të përkohshëm prej afërsisht 88 milion €. Masa do të përfitojë nga kompanitë aktive në Çeki në sektorë që përballen me kosto të konsiderueshme të energjisë elektrike dhe që janë veçanërisht të ekspozuar ndaj konkurrencës ndërkombëtare.

Kompensimi do të jepet përmes një rimbursimi të pjesshëm të kostove indirekte të ETS për kompanitë e pranueshme. Komisioni vlerësoi masën sipas rregullave të BE-së për ndihmën shtetërore, në veçanti të saj udhëzime për masa të caktuara të ndihmës shtetërore në kontekstin e skemës së tregtisë së lejimit të emetimit të gazrave serë pas 2012 dhe zbuloi se është në përputhje me kërkesat e udhëzimeve. Në veçanti, skema do të ndihmojë në shmangien e një rritje të emetimeve globale të gazrave serë për shkak të ndërmarrjeve që zhvendosen në vendet jashtë BE me një rregullim më pak të rreptë mjedisor.

Për më tepër, Komisioni arriti në përfundimin se ndihma e dhënë është e kufizuar në minimumin e nevojshëm. Më shumë informacion do të jetë në dispozicion për Komisionin konkurrencë Faqja e internetit, në Ndihma shtetërore Regjistrohu nën çështjen numër SA. 58608.

Vazhdo Leximi
reklamë

Twitter

Facebook

Trending