Lidhu me ne

Termat dhe Kushtet

Kushtet për përdorim të internetit

Përditësohet 31 / 10 / 2019

Qasja në dhe përdorimi i www.eureporter.co, www.eureporter.ie dhe www.eureporter.tv dhe buletineve të tij ('website') sigurohet nga

EU Reporter Media & Communications Ltd (Republika e Irlandës)

ADRESA TREGTARE:

77 Lower Camden Street, Sandyford, Dublin, D02 XE80, Ireland

ZYRA E REGJISTRUAR:

Kisha e Zezë, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Irlandë

Nr i Kompanisë: 659786 Nr. I TVSH-së: IE 3732102TH

Email: [email mbrojtur]

Reporter i BE-së mund të, në diskrecionin e saj, të ndryshojë këto Kushte dhe Klauzola ( 'kushtet').
Nëse ju ('përdorues') nuk jeni dakord të bindeni me këto kushte, nuk duhet të kontribuoni në përmbajtje ose të përdorni faqen e internetit ose të regjistroheni në gazetat e saj.

1. Përmbajtja e internetit
(A) Derisa dhënat e përmbajtura në faqen e internetit është përditësuar periodikisht, asnjë garanci është dhënë që informacioni i dhënë në këtë faqe është e saktë, të plotë, dhe / ose të up-to-date.

(B) Përmbajtja e përmbajtura në faqen e internetit janë dhënë vetëm për qëllime informacioni të përgjithshëm dhe nuk përbëjnë këshilla ligjore ose të tjera profesionale në çdo çështje.

REPORTER (c) BE-ja nuk pranon asnjë përgjegjësi për çdo humbje që mund të lindin nga mbështetja në përmbajtjen e përmbajtura në faqen e internetit.

(D) Kjo faqe e internetit dhe përmbajtja e saj janë dhënë "AS IS" dhe "AS AVAILABLE" pa garanci të çfarëdo lloji, qoftë të shprehur apo të nënkuptuar, duke përfshirë, por jo kufizuar në, garancitë e nënkuptuara të tregtimit, palestër për një qëllim të caktuar, ose jo-shkelje.

(e) Përdoruesi pajtohet të përdorë uebfaqen dhe përmbajtjen e tij vetëm për qëllime të ligjshme dhe në një mënyrë që të mos cenojë të drejtat e, kufizojë ose frenojë përdorimin dhe kënaqësinë e askujt tjetër të faqes në internet dhe përmbajtjen e tij. Sjellja e ndaluar përfshin ngacmimin ose shkaktimin e shqetësimit ose bezdisjes ndaj cilitdo person, transmetimin e përmbajtjes së pahijshme, të pavërtetë ose fyese ose ndërprerjen e rrjedhës normale të dialogut brenda REPORTER-it të BE-së.

2. Copyright dhe Markave
(A) Të gjithë të drejtën e autorit, markat tregtare, të drejtat e projektimit, patentat dhe të drejtat e tjera të pronësisë intelektuale (të regjistruar ose të paregjistruar) në faqen e internetit dhe të gjitha përmbajtjet (përfshirë të gjitha aplikimet) të vendosura në faqen e internetit do të mbeten të dhënë në gazetari e BE-së ose licensuesit e saj.

(B) Emrat, imazhet dhe logot identifikimin Reporter BE-së ose palëve të treta dhe produktet dhe shërbimet e tyre janë subjekt për të drejtën e autorit, të drejtat e të projektimit dhe markat e reporterit të BE-së dhe / ose palëve të treta. Asgjë në këto kushte do të merret si dhënia çdo licencë ose të drejtën për të përdorur ndonjë markë tregtare, dizajnit të drejtë ose të drejtën e autorit i raportuesit e BE-së apo ndonjë palë e tretë.

(C) Fotografi dhe video janë të autorit të reporterit të BE-së, nëse nuk përmendet shprehimisht ndryshe dhe merita

3. Përdorimi i internetit
(a) Leja është dhënë për shkarkimin dhe ruajtjen e përkohshme të faqes në internet me qëllim të shikimit në një kompjuter personal ose pajisje të komunikimit celular.

(b) Përmbajtja e faqes në internet mbrohet nga të drejtat e autorit sipas konventave ndërkombëtare dhe, përveç lejes së deklaruar, riprodhimi, ruajtja e përhershme ose ri-transmetimi i përmbajtjes është i ndaluar pa pëlqimin paraprak me shkrim.

(c) Ripublikimi i rastit i shtypur ose video (një herë në javë ose më rrallë), për përdorim jo-komercial lejohet vetëm me tregimin e burimit dhe duke u lidhur me artikullin origjinal. Do përdorim tjetër i nënshtrohet sindikatës lejohet vetëm me miratimin paraprak të RAPORTIT të BE-së dhe mund t'i nënshtrohet një tarife. Për detaje në këtë kuptim, ju lutemi kontaktoni [email mbrojtur]

4. Palës së Tretë Përmbajtja dhe Uebsajti
(A) Disa përmbajtjen (duke përfshirë lidhjet, letra për redaktorin, blog posts dhe komente për nene) të internetit janë të furnizuara nga një palë e tretë dhe mund të çojë në faqet e internetit të tjera, duke përfshirë ato të operohen dhe mirëmbahen nga palë të treta ( "Përmbajtja e Palës së Tretë ').

(B) REPORTER BE-së përfshin Palës së Tretë Content vetëm si një lehtësi për përdoruesit e tij, dhe prania e përmbajtjes të tilla nuk do të thotë përgjegjësi Reporter BE-së për ta, për faqen e internetit të lidhura të lidhura website ose mbështetje e përmbajtjes ose ose operatorit të saj.

(c) Përmbajtja e Palës së Tretë duhet të jetë e ligjshme, e drejtë, e vërtetë, e sinqertë, civile dhe me shije. Ajo nuk duhet të jetë shqetësuese ose fyese. Ai nuk duhet të përmbajë përmbajtje të paligjshme, emra të papërshtatshëm të përdoruesve (psh. Vulgarë, fyese etj) ose materiale jashtë temës.

(d) Përmbajtja e Palës së Tretë mund të përfshijë artikuj të vendosur, ose pro-bono ose për pagesë, dhe do të identifikohet si një kontribut gazetaresk në emër të gazetarit nëse është lajm, si një postim i ftuar i papaguar në emër të autorit nëse një opinion , ose si postim i sponsorizuar me pagesë në emër të sponsorit nëse informacioni, si i paguar për reklamim në emër të reklamuesit nëse është komercial, ose në ndonjë mënyrë tjetër. Në të gjitha rastet përgjegjësia për verifikimin e fakteve të përmbajtjes i takon ofruesit të artikullit, i cili i garanton EU REPORTER saktësinë dhe vërtetësinë e përmbajtjes dhe pranon të dëmshpërblejë EU REPORTER LTD kundër të gjitha kostove dhe ndëshkimeve ligjore ose mjeteve juridike që rezultojnë në ndonjë veprim. ngritur kundër EU REPORTER në çdo gjykatë në mbarë botën si rezultat i publikimit të artikullit në fjalë. Çdo Përmbajtje e Palës së Tretë që rezulton në ndonjë pretendim ligjor kundër EU REPORTER, ose rezulton të jetë e pasaktë, e pavërtetë ose keqdashëse do të hiqet menjëherë nga faqja e internetit. Nëse artikulli fyes "paguhet për përmbajtjen e vendosur", "sponsorizohet" ose "advertorial" nuk do të jepet rimbursim.

(D) Reklamim në Palës së Tretë Përmbajtja nuk është e lejuar vetëm nëse miratohen me shkrim nga Reporter BE-së i është dhënë.

(E) Duke ndarë çdo përmbajtje të Palës së Tretë (duke përfshirë çdo tekst, fotografi, grafik ose video) me gazetar e BE-së të dhënë për Reporter BE-së, pa pagesë, leje për të përdorur materiale në asnjë mënyrë ai dëshiron (duke përfshirë modifikuar dhe përshtatur atë për arsyet operacionale dhe editoriale) për shërbimet Reporter BE-së. Në rrethana të caktuara Reporter i BE-së mund të ndajnë kontributin tuaj me palë të treta.

(g) Adresoni përmbajtjen e palës së tretë tek redaktori në [email mbrojtur]

5. Përkthimet
Përkthimet gjuhësore të përmbajtjes master të gjuhës angleze të Reporterit të BE-së sigurohen nga një algoritëm i Inteligjencës Artificiale dhe synojnë vetëm si një udhëzues i përgjithshëm. Reporteri i BE nuk pranon asnjë përgjegjësi për saktësinë e përkthimeve dhe nuk mund të pranojë asnjë kërkesë për ndonjë ndryshim të këtyre përkthimeve makinerike.

6. Mbrojtja e Privacy
Informacioni personal i përdoruesit do të jetë i mbrojtur dhe nuk do të shiten, tregtohen apo të marrë me qira palëve të treta, përveç nëse përmendet në mënyrë specifike.

7. Buletinet
Një përdorues i cili nuk dëshiron të marrë pagese Reporter BE-së mund të zgjedhë-out duke klikuar në një lidhje unsubscribe në fund të një gazete dhe të ndjekur lidhjen.

8. forca Madhore
RAPORTuesi i BE-së nuk do të jetë përgjegjës ose konsiderohet se është në gjendje të parakohshme për çdo vonesë ose dështim në performancën ose ndërprerjen e shpërndarjes së çfarëdo përmbajtje që vjen nga ndonjë shkak përtej kontrollit të tij, duke përfshirë por jo të kufizuar në dështimin e pajisjeve elektronike ose mekanike ose linjave të komunikimit, probleme telefonike ose të tjera, viruse kompjuterike, hyrje të paautorizuar, vjedhje, gabime të operatorit, moti i rëndë, tërmete ose katastrofa natyrore, pandemi, greva ose probleme të tjera të punës, luftëra, apo kufizime qeveritare.

9. dëmshpërblim
Përdoruesit pranoni të siguroj, mbrojnë dhe mbajnë Reporter padëmshme BE-së, e saj partnerët, klientët, punonjësit, zyrtarët dhe drejtorët, nga dhe kundër çdo dhe të gjitha pretendimet, detyrimet, gjobat, vendbanimet, gjykimet, tarifat (duke përfshirë tarifat e avokatëve të arsyeshme ") që vijnë nga ( i) çdo Përmbajtje që përdoruesi ose dikush mund të dorëzojnë, pas ose transmetojë në faqen e internetit (duke përfshirë Palës së tretë Content); (Ii) përdorimin e përdoruesit e shërbimeve Reporter BE-së; (Iii) shkelja e përdoruesit e këtyre Kushteve; dhe (iv) çdo shkelje apo dështim nga ser në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në lidhje me Shërbimet.

10. Juridiksioni dhe Arbitrazhi
(A) Këto kushte do të qeveriset nga dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Anglisë dhe Uellsit, të cilat do të kenë juridiksion ekskluziv mbi çdo mosmarrëveshje.
(B) Nëse ndonjë dispozitë e kësaj marrëveshjeje është mbajtur nga një gjykatë e juridiksionit të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitat e mbetura do të mbetet në fuqi dhe efekt të plotë.
(C) Çdo shkaku i veprimit i juaji në lidhje me këto kushte duhet të dorëzohen në gjykatën kompetente brenda një viti pas shkaku i veprimit ka lindur, apo shkaku i tillë do të pengohen, të pavlefshme dhe boshe.

Kontakt
Adresa përshtypjet tuaja për:
[email mbrojtur]

Termat dhe Kushtet komerciale
1. TERMAT DHE KUSHTET E PËRGJITHSHME
I.1. Palët Kontraktuese

(A) Formulimi i këtyre Kushteve dhe Rregullave komerciale është i detyrueshëm për Palët Kontraktuese, dmth Klientit dhe Ofruesit.
(B) Klienti - një organizatë të hyjnë në një marrëveshje kontraktuale me shkrim me Ofruesin (p.sh., REPORTER BE-së, Sponsor, Advertiser, Projektet e BE-së, partner Syndication, Klienti i rendit të ditës, punë Site ose Komunikatë për shtyp Services).
(c) Ofruesi – EU Reporter Media & Communications Ltd (Republika e Irlandës), The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ireland
I.2. Dispozitat hyrëse
(A) Këto janë konsideruar të jenë Termat dhe Kushtet e ofruesit të komerciale.
(B) Këto terma dhe kushte janë të zbatueshme Ofruesit dhe klientët e saj që nga 24th Dhjetor 2010.
(C) Termat dhe Kushtet komerciale formojnë një pjesë integrale e çdo kontrate ndërmjet Klientit dhe Ofruesit.
(D) Një kontratë ndërmjet Klientit dhe Ofruesit të përcaktohet në bazë të një urdhër me shkrim - edhe në formën e postës elektronike dhe formave të rendit elektronike (në tekstin e mëtutjeshëm "Order").
(E) Përveç nëse Ofruesi i informon Klientin brenda ditësh dy (2) të punës pasi të ketë marrë një urdhër që ajo nuk ka pranuar kushtet e caktuara të Rendit, kushtet e përmendura në Urdhrin do të konsiderohet e vlefshme për marrëdhëniet midis Palëve Kontraktuese.
(F) Një kontratë ndërmjet Klientit dhe Ofruesit të vendoset edhe nëse Klienti pranon një propozim nga Ofruesi për të ndryshuar kushtet e një Rendi. Pastaj marrëdhëniet kontraktuale rregullohen nga kushtet e fundit të miratuara.
(G) Kushtet miratuara e marrëdhënieve kontraktuale mund të ndryshohet ose të anulohet vetëm në bazë të marrëveshjes shprehur të të dyja Palëve Kontraktuese.
I.3. Lënda e performancës
Lënda e performancës është ofrimi i shërbimeve lidhur me vijën e Ofruesit të së biznesit, në veçanti performanca e ofrimit të shërbimeve të ofruara për reklamuesit, sponsorët, Projektet e BE-së, partner Syndication dhe Klientët e jobsite, Agjendën dhe Komunikatë për shtyp Shërbimeve ( në tekstin e mëtejmë "Job") sipas kërkesave të përcaktuara në Urdhrin.
I.4. Pavarësia editorial
Ofruesi punon mbi bazën e pavarësisë editoriale dhe nuk kufizojnë mbulimin e saj për klientët e saj. Parimet janë shpjeguar në Misionin Editorial Reporter BE-së.
I.5. Kontrata Rinovimi dhe përfundimi
(A) Kontratë Rinovimi vlen për Sponsors
(B) Kontrata Rinovimi ndodh automatikisht një vit pas datës së nënshkrimit ( 'Ringjalljen Data'), dhe çdo vit pasues, nëse secila palë anulon kontratën me postë të regjistruar në më vonë se një muaj përpara se të për Ripërtëritje Data. Çmimi i çdo rinovimit do të rritet me 5 për qind, nëse nuk bihet dakord ndryshe me shkrim nga Palët Kontraktuese më vonë se një muaj përpara se të për Ripërtëritje Data.
(C) Nëse kërkohet nga Klienti, Ofruesi ofron një takim arritjes dhe siguron një raport vjetor në lidhje me shërbimet e ofruara, reklamat zbatohen dhe javë statistikat 6 para datës së rinovimit.
I.6. Kushtet drejtuese Job papërdorura
(A) Çdo punë, e cila ishte urdhëruar, por nuk është përdorur nga Klienti deri në Ringjalljen Data (p.sh. reklamat, reklamat e punës), nuk mund të transferohet në periudhën pas Ringjalljes Data, nëse nuk bihet dakord me pëlqimin me shkrim të të dyja Palëve Kontraktuese .
(B) Transferimi i kësaj Jobi në favor të organizatave të tjera nuk është e mundur, nëse nuk bihet dakord me pëlqimin me shkrim të të dyja Palëve Kontraktuese.
I.7. Klientët përmendura në Publikime
Klientët mund të përmenden (me logo dhe / ose emrin) në shtyp i Ofruesit dhe publikimeve elektronike. Siguruesi ofron këtë si një shërbim për klientin për të rritur praninë e saj në qarqet e BE-së. Nëse një Klienti nuk dëshiron të përmendet në botime të tilla, ai duhet të përmend këtë Ofruesit dhe të përfshijë këtë në të Rendit.
I.8. Copyright dhe Markave
Siguruesi nuk është përgjegjës për çdo pasojë të mundshme lidhur me ndonjë shkelje të drejtës së autorit.
I.9. Bashkëpunimi dhe Trust
(A) Klienti kryen, deri në një vit pas përfundimit të ndonjë marrëveshje, jo për të rekrutuar në mënyrë pasive ose aktive ndonjë anëtar individual të ekipit të Ofruesit të, të jetë ajo me orar të plotë ose me kohë të pjesshme, si punonjës ose ofruesin e shërbimit, pa miratimin paraprak me shkrim të Furnizuesi.
(b) Ofruesi mirëpret pyetjet dhe propozimet e bëra nga ndërmjetës të tillë si agjencitë ose konsulencat në emër të kompanive të tjera që janë perspektivë e re, ende jo në kontakt me Ofruesin. Në raste të tilla, Ofruesi respekton vlerën e kontakteve dhe ideve të ofruara, dhe synon të respektojë rolin e ndërmjetësit, duke përfshirë - nëse kërkohet - dëshirën e tyre për t'u informuar për kontaktet me atë klient.
I.10. Mbrojtja e Privacy
(A) Siguruesi do të mbrojë asnjë informacion personal ose Client-së dhënë për të. Siguruesi është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë dhe nuk do të shesë, tregtar ose me qira informacionin privat të palëve të treta, përveç nëse përmendet në mënyrë specifike.
(B) Ofruesi merr përsipër për të ruajtur konfidencialitetin në lidhje me çdo marrëdhënie që lidhen me temën e performancës.
I.11. çmim

Të gjitha çmimet në listën e çmimeve të shërbimeve janë ekskluzive e TVSH-së. TVSH-ja do të zbatohet në përputhje me rregullat e TVSH-së në Mbretërinë e Bashkuar.
I.12. Kushtet e pagesës
(A) Siguruesi ka të drejtë të lëshojë një faturë sa më shpejt një punë është plotësuar në përputhje me Urdhrin ose sa më shpejt që Klienti bëhet Advertiser ose Sponsor.
(B) Çmimi i Jobit do të paguhet në bazë të faturës së lëshuar nga Ofruesi, pjekuria e të cilit do të specifikohen në këtë faturë.
(C) Klienti duhet të paguajë për punë në një këst brenda periudhës së specifikuar më poshtë, llogaritet nga data e faturës në llogarinë bankare në Mbretërinë e Bashkuar i Ofruesit së, nëse nuk shprehet ndryshe në Rendit. Nëse kushtet e pagesës me qëllim konfliktin me këto Kushte, ish duhet të zbatohet.
(D) Klienti pagesës është ditë për shkak 30 kalendarike pas fatura është lëshuar përveç nëse specifikohet ndryshe në kontratë.
I.13. Pagesa Late
Nëse një Klienti nuk paguan në kohë, pas një kujtesë, Siguruesi rezervon të drejtën për (i) interesit të ngarkuar të 5 për qind në muaj aplikuar në shumën e faturuar përjashtuar TVSH-në nga data fillestare e duhur, (ii) të hequr çdo material reklamimi ose referencat ndaj Klientit nga Site, (iii) të marrë ndonjë hap ligjor.
I.14. Job dëmtuar
(A) A plotësuar Job konsiderohet me defekt në qoftë se ajo nuk është kryer në përputhje me Urdhrin.
(B) Në të gjitha rastet e tjera, Job do të konsiderohet se është realizuar si duhet.
I.15. Ankesat
(A) Çdo ankesë do të bëhet me shkrim. Ankesa duhet të përmbajë arsyet për ankesë, dhe të përshkruajnë natyrën e defekteve.
(B) Nëse Ofruesi i njeh ankesën e Klientit si i justifikuar, ai do të ofrojë një rishikim të Jobit me shpenzimet e veta.
I.16. Afati për Ankesa
(A) Çdo pretendimet e ngritura për përgjegjësinë për të metat pushon të vlejë, nëse ato janë bërë me vonesë.
(B) Klienti është i detyruar të paraqesë çdo pretendim të bazuar në ndonjë defekt në një punë pa vonesë, menjëherë pas zbulimin e defekteve të tilla.
I.17. Tërheqja nga Kontratës
(A) Secila Palë Kontraktuese ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata, nëse, pas lidhjes së kontratës, pengesa të pakapërcyeshme dalin nga ana e saj e cila të parandaluar atë nga përmbushja e detyrimeve të saj.
(B) Pala Kontraktuese tërheqjes nga kontrata duhet të informojë Palën tjetër Kontraktuese për këtë fakt me shkrim.
(C) Siguruesi nuk është përgjegjës për Klientin për dëmin e shkaktuar për shkak të mospërmbushjes së një kontratë të lidhur në qoftë se ajo është rezultat i ngjarjeve të paparashikuara dhe të pashmangshme shfaqjes së cilës Kontraktuesi nuk mund të kishte parandaluar (shih paragrafin I.20 më poshtë).

I.18. Ligji i zbatueshëm dhe juridiksioni
(A) Këto kushte do të qeveriset nga dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Anglisë dhe Uellsit të cilat do të kenë juridiksion ekskluziv mbi çdo mosmarrëveshje.
(B) Në rast të vështirësisë për të zbatuar apo interpretuar këto Kushte, ajo do të dorëzohet në arbitrazh nga një arbitër i caktuar me marrëveshje të përbashkët të Palëve Kontraktuese, brenda një muaji nga një parti që kërkon atë. Në rast se palët nuk mund të pajtohen për një arbitër të përbashkët, brenda një muaji shtesë, secili prej tyre do të caktojë një arbitër dhe të dy arbitrat do të caktojë një të tretë. Palët do të jetë i detyruar nga rezultatet e arbitrit (s).
(C) Gjuha e procedurës do të jetë anglishtja dhe parimet ligjore do të jenë ato të drejtës angleze dhe jurisprudencën.

I.19. Pjesshme / Survival / statutit të kufizimeve
(A) Nëse ndonjë dispozitë e kësaj marrëveshjeje është mbajtur nga një gjykatë e juridiksionit të jetë e paligjshme, e pavlefshme ose e pazbatueshme, dispozitat e mbetura do të mbetet në fuqi dhe efekt të plotë.
(B) Çdo shkaku i veprimit të Klientit në lidhje me këto Kushte duhet të dorëzohen në gjykatën kompetente brenda një viti pas shkaku i veprimit ka lindur, apo shkaku i tillë do të pengohen, të pavlefshme dhe boshe.

I.20. forca Madhore
Siguruesi, filialet e saj dhe ofruesit e tij e informacionit nuk do të jetë përgjegjës ose konsiderohet të jetë në mungesë për çdo vonesë ose dështim në kryerjen apo ndërprerjes së dërgimit të përmbajtjes rezulton direkt ose indirekt nga ndonjë shkak apo rrethanë përtej kontrollit të tij apo të tyre të arsyeshme, duke përfshirë por jo kufizuar në dështimin e pajisjeve elektronike ose mekanike ose linjat e komunikimit, telefon ose probleme të tjera, viruset kompjuterike, aksesi i paautorizuar, vjedhjes, gabime operator, motit të ashpër, tërmetet apo fatkeqësitë natyrore, greva apo probleme të tjera të punës, luftërat, ose kufizime qeveritare .

I.21. Ndryshimet në këto Termat dhe Kushtet
Ofruesi rezervon të drejtën të ndryshojë ose modifikojë këto kushte ose të vendosë kushte të reja në lehtësinë e tij. Secila Palë Kontraktuese do të konsiderohet se ka pranuar të gjitha ndryshimet e reja 24 orë pasi ato të bëhen efektive në sit. kontakt [email mbrojtur] për më shumë informacion.

II.1. Dilligancë e duhur

Për shkak të rritjes së lajmeve të rreme dhe njerëzit që përdorin identitete të rreme për të postuar tregime të rreme ne kemi qenë të detyruar për të futur një "kujdesin e duhur", kontrolloni për të vërtetuar që klientët tanë dhe kontribuesit janë të vërteta.

Për të vërtetuar kontribuesit e rinj, ne tani kërkojmë që ata të dërgojnë me email në EU Reporter një skanim të pasaportës së tyre ose kartën e identitetit kombëtar, për t'u shtuar në bazën e të dhënave tona të kontribuesve të vërtetë.

II. ADVERTISING
II.1. Dispozitat hyrëse

Kushtet e mëposhtme zbatohen për ato klientëve duke përdorur shërbimet e reklamave të ofruesit në Site, web faqet e saj partnere dhe në Buletinet publikuara nga Ofruesi i (e 'reklamuesit').

II.2. Shërbimet Reklamim
Job është ofrimi i shërbimeve të reklamës ( 'Advertising') të përcaktuara nga reklamuesit në planin e Rendit dhe mediave në datat e rëna dakord dhe të realizuara në mënyrë të rënë dakord.

II.3. Organizimi i Reklamim
(A) Advertising organizohet në shumë prej javësh, duke filluar të hënën dhe mbaron të dielën të njëjtën javë, nëse nuk është rënë dakord ndryshe nga Palët Kontraktuese.
(B) Pas marrëveshjes fillestare, Ofruesi i parë do të dërgojë një propozim të një plani të medias duke përmendur periudhën dhe pozitën e materialeve reklamuese në vend dhe në gazetat e saj. Siguruesi do të bashkangjitni një propozim të një Urdhër në bazë të marrëveshjes fillestare.
(C) Duke dhënë Urdhrin Ofruesit, reklamues merr përsipër për të pranuar planin e medias dhe përfunduar punë dhe të paguajë çmimin përfundimtar për punë.

II.4. Ekskluziviteti Advertising
Nëse nuk shprehet në mënyrë të qartë në Urdhrin, Reklama reklamuesit në Site apo në seksionet e saj ose në Buletinet e saj nuk është ekskluzive, dmth Advertiser ndan të njëjtin pozicion reklamat me reklamuesit tjetër (s).

II.5. Krijimi i materialit Reklamim
(A) Pas marrjes së Urdhrit, materiale reklamuese do të krijohet në përputhje me Specifikimet reklamimit ose nga reklamuesi apo nga ofruesi.
(B) Advertiser mund të sigurojë Ofruesin me vet Materiali saj Advertising: (i) Material Advertising paraqitur nga Klienti duhet të jetë në përputhje me specifikimet reklamimit Reporter BE-së; (Ii) Advertiser paraqet materiale reklamuese me të paktën 5 ditë pune para fillimit të fushatës.
(C) Në qoftë se kërkesat Advertiser kështu, Ofruesi i harton materiale reklamuese për reklamuesit: (i) Ofruesi do të kërkojë vizuale dhe tekst materialin nga reklamuesit e cila do të përdoret si një frymëzim për krijimin e materiale reklamuese; (Ii) një herë Materiali Reklamim është krijuar nga ofruesi i, ai do të dërgojë atë për të reklamuesit për miratim, me një limit prej tre draftet, duke përfshirë versionin përfundimtar për publikim. Draftet e mëtejshme mund të jetë subjekt i një tarifë. Çdo Material Advertising krijuar nga Ofruesi do të mbeten pronë e vet dhe nuk mund të ri-përdoren pa lejen paraprake me shkrim.
II.6. Përgjegjësia për materiale reklamuese
(a) Në të dy rastet, Reklamuesi pranon përgjegjësi të plotë për mesazhet dhe përmbajtjen e Materialit Reklamues. Ofruesi rezervon të drejtën të mos publikojë një pjesë ose të tërë Materialin Reklamues, pa ndonjë dëmshpërblim, edhe nëse personi i tij i kontaktit fillimisht e ka njohur Materialin Reklamues, nëse e konsideron atë agresiv, të papërshtatshëm, tepër 'të ndritshëm' ose për ndonjë arsye tjetër.
(B) Siguruesi nuk pranon reklamat që zgjerohet jashtë hapësirës caktuar ad, pa marrëveshje paraprake me shkrim.
II.7. kontakt
Email tek [email mbrojtur] nëse dëshironi të merrni më shumë informacione në lidhje me shërbimet e Ofruesit për Reklamuesit.

III. SPONSORIZIMI

III.1. dispozitat hyrëse
(A) Kushtet e mëposhtme zbatohen për klientët me një sponsorizim, reputacionit korporativ ose marrëveshje partneriteti komunikimi (e 'Sponsor ").
(B) Sponsorizimi është një formë e mbështetjes publike e Sponsorit të Provider. Siguruesi ka për qëllim të ndihmojë efikasitetin dhe transparencën e komunitetit të BE-së përmes ofrimit të informacionit mbi çështjet e BE, kryesisht online.
(C) Sponsorizim është mbështetje për: (i) të gjithë platforma ose (ii) për një debat më të informuar në një seksion të caktuar apo nën-seksion.
(D) Siguruesi rezervon të drejtën për të krijuar lloje të tjera të sponsorizimit, duke përfshirë për shembull sponsorizimin e vendit, ose mediat e përmbajtjes dhe partneriteteve ngjarje.
(E) Sponsorizim është për një vit, për një version të gjuhës (English nëse nuk shprehet ndryshe). Sponsorizimi rinovohet automatikisht sipas këtyre Kushteve (shih nën-seksionin I.5 më lart).
III.2. No-Ndikimi i Sponsor
(A) Ofruesi i është një platformë neutrale media për të gjithë aktorët e BE-së, duke ofruar nuk ka shërbime lobuese. Si një kompani UK Limited, Ofruesi i nënshtrohet kërkesave të auditimit dhe publikimin e llogarive të saj.
(B) Sponsorët të ushtrojë ndikim të drejtpërdrejtë në përmbajtjen editoriale as nuk janë për qëllim për të mbështetur këtë përmbajtje.
IV.3. Shërbimet e ofruara për sponsorët
(A) Siguruesi do të ofrojë shikueshmëri në emër dhe / ose logo e sponsorit. Kjo përfshin praninë në vend, e cila do të jetë në dispozicion të publikut për të lira, dhe në botimet letër, si dhe përmend në konferenca për shtyp, nëse mbahen. A duhet të dëshirojnë këtë dhe të deklarojë me njoftim të arsyeshëm, një sponsor mund të refuzojë praninë e logos së saj në ndonjë nga këto media.
(B) The Job është ofrimi i shërbimeve të specifikuara nga Klienti në "Rendit" dhe mund të përfshijnë: I. Dukshmëria dhe pjesa fokus - organizuar sipas tabelës së mëposhtme

Lloji i Sponsor Dukshmëria dhe shoqata të seksioneve
REPORTER.CO EU Web Site Të gjitha pjesët e faqen e internetit
BE-ja REPORTER.CO Web Faqe Një seksion të veçantë web faqe
Reporter i BE-së Whole Magazine Magazine faqe font
faqe REPORTER Magazine EU Lidhur me një faqe në revistë të shtypur dhe elektronike
EU REPORTER.TV LIVE Jetojnë TV online kanali
REPORTER.TV EU Shikojnë Again Web TV Video në kërkesë
RAPORTORI I BE-së APP-të e iPhone dhe iPad Live online kanal televiziv Web TV Video në kërkesë

(C) Logo shikimit dhe emri përmendet -
Sponsorët gëzojnë një nivel të lartë të shikimit të përhershëm logo dhe emri përmendur.
Dukshmëria në faqen e internetit është dhënë nëpërmjet logon e sponsorëve dhe të lidhura me faqen e internetit të korporatave të sponsorëve.
Dukshmëria në Magazine është dhënë nga logon e Sponsorit dhe një lidhje të shtypura në faqen e internetit të korporatave të sponsorëve.
Dukshmëria në Web TV live është dhënë nëpërmjet logon e sponsorëve.
Dukshmëria në Web TV Video On Demand është dhënë nëpërmjet të sponsorëve Logo.
Dukshmëria në iPhone dhe iPad Apps ofrohet me logon e sponsorëve dhe lidhje për faqen e internetit të korporatave të sponsorëve.
(D) Reklamim (kushtet e seksionit II më sipër. Advertising aplikohet).
(e) Rrjetëzimi dhe shoqata e ngjarjeve - Sponsorët mund të ftohen në ngjarje publike të organizuara nga Ofruesi, duke përfshirë punëtori, (ii) konferenca. Për një tarifë shtesë, Sponsorët mund të shoqërohen me këto ngjarje. Në atë rast, ata kanë shikueshmëri të logos në ftesa dhe programe, ato përmenden publikisht gjatë ngjarjes dhe mund të kenë një vend të folur dhe të dhëna në program dhe në listën e pjesëmarrësve. Sponsorët gjithashtu mund të sugjerojnë tema për punëtoritë, me të cilat ato do të shoqërohen nëse zhvillohet seminari i sugjeruar.
IV.4. Modulariteti e Shërbimeve
Shërbimet e paketës sponsorizimit janë modulare, duke i lejuar për sponsorët të lehtë të zëvendësuar një shërbim me një tjetër, në bazë të marrëveshjes me Provider.
IV. 5. Njoftimi në rast të ndryshimeve
Ofruesi merr përsipër të bëjë çmos për të arritur ekspozimit për sponsorëve të ngjashme me atë të treguar në formën e rendit apo shkëmbyer korrespondencë para se të fillojë sponsor. Ajo ruan të drejtën për të modifikuar këto kur është e nevojshme dhe do të informojë sponsorët e ndonjë ndryshime të mëdha.
IV.6. kontakt
Email tek [email mbrojtur] nëse dëshironi të merrni më shumë informacione në lidhje me shërbimet e Ofruesit për sponsorët.
Adresa përshtypjet tuaja për:

Reporter i BE-së,
[email mbrojtur]